Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Намалените данъчни ставки на ДДС от 9% за ресторанти и спортни съоръжения, както и нулевата ставка на ДДС за хляба и брашното ще продължат да действат до края на годината.

От 1 януари е предвидено и въвеждане на национален допълнителен данък в съответствие с Директива на ЕС за осигуряване на глобално минимално ниво на данъчно облагане за групите на мултинационалните предприятия и големите местни групи. Корпоративният данък за големите мултинационални компании с годишни приходи над 800 млн. евро ще бъде увеличен от сегашните 10% на 15 на сто. Това ще засегне предимно банките, ако са част от мултинационална група, както и големите търговски вериги. Промяната ще осигури допълнителни приходи в бюджета за 2024 г. в размер на 220 млн. лв.

Заплатите на сервитьорите само по банкова сметка

Не плащаме в ресторант, ако не ни дадат касова бележка

Предвижда се и когато лице, което извършва ресторантьорски и кетъринг услуги не издаде касов бон, получателят да има право да не заплати стойността на продажбата (допл. в чл. 118, ал. 1).

В Закона за ограничаване на плащанията в брой се предвижда да се изплащат само по банков път, независимо от размера им:

➤ трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда, изплащани от работодатели с 50 или повече наети лица;

➤ трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда, изплащани от работодатели извършващи доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги по смисъла на § 1, т. 61 от допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, независимо от броя на наетите лица;

Докладват в НАП парите в касата

С друга промяна в данъчните закони предлагат всеки месец с декларациите по ДДС фирмите да подават данни в НАП и за наличните пари в каса, както и за сумите, които са взети в брой от собственика. Като тази информация ще се дава до 14-то число на следващия месец след месеца, за който се отнася. Целта е по-строг контрол върху отчитането на оборотите, парите в касите и сумите, които взимат собствениците. В тази връзка се предлага и дивидентите да бъдат изплащани само по банкова сметка.

Чрез законопроекта са направени редица промени в данъчните и други закони.

Относно данъчните облекчения за деца

(1) При ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 г. сумата, която се приспада от годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е при:
1. едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 6 000 лв.;
2. две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 12 000 лв.;
3. три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 18 000 лв.

(2) При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 г. сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е в размер на 12 000 лв.

Връзка с нас

Е-mail: gmaccounting@abv.bg

Телефон: +359 (0) 883 310 124