Давностен срок за образуване на административно­-наказателни производство за данъчни и митнически нарушения

При установяване на данъчни нарушения (например неподаване на данъчни декларации, неначисляване на данък в предвидените
срокове, погрешно издадени данъчни документи), срещу данъчно задължените лица може да се образува административно-наказателно производство. Производството се образува със съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и приключва с издаването на наказателно постановление, с което се определя видът и размерът на наказанието, предвидено за съответното нарушение в данъчния закон.
От съществено значение при тези случаи са сроковете за образуване на административно­наказателно производство и съставяне на AУАН, както и възможността за спирането и прекъсването им.

Съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) административно­наказателно производство не се образува, ако не е съставен АУАН в
продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако са изтекли две години от извършване на нарушението за данъчни и митнически нарушения. Според Тълкувателното постановление тези срокове са давностни и могат да бъдат
спирани и прекъсвани, съответно абсолютният срок за издаване на АУАН може да бъде по­дълъг.

Спиране и прекъсване на давността

Давността спира да тече в случаите, когато започването или продължаването на наказателното преследване зависи от разрешаването на някой предварителен въпрос с влязъл в сила съдебен акт. Тоест давностният срок спира да тече до влизането в сила на съответния акт и продължава след този момент. Давността се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето за преследване спрямо лицето, срещу което е насочено преследването. След извършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.

Абсолютна давност

Независимо от спирането или прекъсването на давността, наказателното преследване не се образува, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора предвидения за съответното деяние давностен срок, така наречената абсолютна давност.
Следва да се приеме, че абсолютният давностен срок за образуване на административно­наказателно производство за данъчни и митнически нарушения е 3 години от извършване на нарушението, тъй като чл. 34, ал. 1 от ЗАНН изрично посочва
такъв срок за тях. От друга страна, Тълкувателното постановление съдържа мотиви, от които би могло да се направи заключение, че абсолютната давност би следвало да е 4.5 години, без да става ясно дали това важи и за нарушения, за които в ЗАНН е предвиден специален срок за образуване на административно­наказателно производство, каквито са данъчните нарушения.
Глобата, наложена като административното наказание, се погасява по давност и не се събира, ако са изтекли две години от налагането й или от последното предприето от администрацията действие за събиране на сумата. Независимо от предприетите действия глобата не се събира, ако от налагането й са изтекли повече от 3 години.

Връзка с нас

Е-mail: gmaccounting@abv.bg

Телефон: +359 (0) 883 310 124