2023 година: Данъци, осигуровки, минимална работна заплата, минимален осигурителен доход и обезщетения

Месечния размер на минималната заплата за страната е в размер на 780 лв.

Месечния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (СОЛ), регистрираните земеделските производители и тютюнопроизводители е в размер на 710 лв.

Максималния месечен размер на осигурителния доход е в размер на 3400 лв.

Размерът на ваучерите за храна е от 200 лв. месечно за наето лице.

От 1 януари 2023 г. времето в неплатенен отпуск, което се зачита за осигурителен стаж, е до 30 работни дни за календарната година, а не до 90 работни дни.

За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица тоест върху 355 лв.

За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица в размер на 710 лв.

Минимален дневен размер на обезщетението за безработица – 18 лв. , а максимален размер – 85.71 лв. 

Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – 710 лв. 
Размер на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв. 

Обезщетения 2023г.:
Периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при:
• временна неработоспособност – 18 календарни месеца;
• безработица – 24 календарни месеца;
• бременност и раждане – 24 календарни месеца;
• трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро – 24 календарни месеца.

Периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане в размер на 410 дни.

Режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО – първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността – от ДОО.

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

Връзка с нас

Е-mail: gmaccounting@abv.bg

Телефон: +359 (0) 883 310 124