Становище относно промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите

НАП публикува следното становище по промените в осигурителното законодателство:

Във връзка с промените в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (фонд „ГВРС“), изразявам следното становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите:

1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

С чл. 9 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2017 г. са определени следните размери на месечния осигурителен доход:

➤ минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2017 г.

Както за 2016 г., така и за 2017 г.:
– минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия (основание Забележка № 2 от Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2017 г.);
– минималният месечен осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост (основание Забележка № 4 от Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2017 г.).

➤ минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. от упражняване  на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 460 лв.;
б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;
г) над 7500 лв. – 600 лв.;

Обръщам внимание, че за 2017 г. минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица са завишени в сравнение с определените за 2016 г.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 г. и 2017 г. е 460 лв. (основание чл. 9, ал. 2 от ЗБДОО за 2017 г.).

За лицата, извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по чл. 9, ал. 1, т. 2, буква „а“ от ЗБДОО за 2017 г. – 460 лв. (основание чл. 9, ал. 3 от ЗБДОО за 2017 г.).

➤ за 2017 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители не е променен спрямо 2016 г. – определен е в размер на 300 лв. (основание чл. 9, ал. 1, т. 3 от ЗБДОО за 2017 г.);
➤ за 2017 г. максималният месечен размер на осигурителния доход не е променен спрямо 2016 г. – определен е в размер на 2600 лв. (чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗБДОО за 2017 г.).

Размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2017 г. е определен съгласно приложение № 2 към чл. 15 от ЗБДОО за 2017 г.

За 2017 г. не се внасят вноски за фонд “ГВРС”. Това изрично е определено с чл. 16, ал. 1 от ЗБДОО за 2017 г.

2. Промени в Кодекса за социално осигуряване (в сила от 01.01.2017 г.)

2.1. Осигурени лица
Допълнена е т. 1 от ал. 1 на чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), вследствие на което, от лицата по тази точка изрично са изключени тези по чл. 4, ал. 10 от  КСО (лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда).  Независимо от промяната, лицата по чл. 4, ал. 10 от  КСО са задължително осигурени само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест (във фонд „Пенсии“ и във фонд „Трудова злополука и професионална болест“ на ДОО), а лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО подлежат на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове.

Извършено е изменение в чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, в резултат на което към лицата по тази точка са включени управителите на клоновете на чуждестранните юридически лица. Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО подлежат на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове.

Изменен е чл. 4, ал. 1, т. 10 от КСО, като към лицата по тази точка са включени кандидатите за младши следователи. Изменението е направено във връзка с промени в Закона за съдебната власт и с оглед уреждане правното положение на кандидатите за младши следователи за целите на държавното обществено осигуряване.

2.2. Осигурителни вноски
От 1 януари 2017 г. осигурителната вноска за фонд “Пенсии“ се увеличава с 1 процентен пункт, от който:
➤ 0,56 за сметка на осигурителя и
➤ 0,44 за сметка на осигуреното лице.
В резултат от увеличението общият размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на ДОО е както следва:

➤ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. – 18,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а от КСО – 21,8 на сто;
➤ за лицата, родени след 31 декември 1959 г. – 13,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а от КСО – 16,8 на сто;

Вноската за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” от КСО се увеличава с 20 процентни пункта:
➤ от 40,8 на сто на 60,8 на сто за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.;
➤ от 35,8 на сто на 55,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г.

2.3. Осигурителен доход
Прецизиран е чл. 6, ал. 11, т. 1 от КСО, в резултат на което изрично е определено, че по отношение на тази точка доходите от дейности на лицата участват при формиране на поредността съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10 от КСО.
Създадена е нова т. 2 към ал. 11 на чл. 6 от КСО, в която са включени доходите от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски. Досегашните т. 2 и т. 3 от ал. 11 на чл. 6 от КСО стават съответно т. 3 и т. 4.

Променена е ал. 12 от чл. 6 на КСО, вследствие на което върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 от кодекса в пари или в натура, се внасят осигурителни вноски в размерите за всички осигурени социални рискове. Върху средства за социални разходи, отнасящи се за периоди до месец декември 2016 г. включително, осигурителните вноски се внасят в размерите за фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ от КСО.

Прецизирана е ал. 16 от чл. 6 на КСО като по отношение на периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време за повече от един месец, изрично е уточнено, че става въпрос за месеците от този период.

Създадена е нова ал. 17 от чл. 6 на КСО, чрез която се регламентира определянето на минималния осигурителен доход за лицата, работещи при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец – равен е на сбора от минималния месечен размер на осигурителния доход за календарната година по основни икономически дейности и групи професии за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време. За лицата, за които не се прилага минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по основни икономически дейности и групи професии, се прилага сбора от минималната работна заплата за страната за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време.

2.4. Административни нарушения
Извършени са промени в разпоредбите от КСО относно административните нарушения, вследствие на което неподаването в срок на декларация с данните по чл. 5, ал. 4 от кодекса или декларация от самоосигуряващо се лице е заличено като административно нарушение от ал. 2 на чл. 355 от КСО и е въведено в ал. 1 на същата разпоредба (чл. 355 от КСО). Освен това е намален „от 250 лв.“  на „от 50 до 250 лв.“ размерът на глобата за административните нарушения по ал. 2 от чл. 355 на КСО (наказанието за съставяне на документ с невярно съдържание или предоставяне на неверни данни по чл. 5, ал. 4 от КСО с цел избягване плащането на задължителни осигурителни вноски).
По този начин се постига по-прецизно систематизиране на административните нарушения в ал. 1 и ал. 2 на чл. 355 от КСО и се създават предпоставки за по-голяма справедливост при търсенето на отговорност за неизпълнение на въпросните задължения и налагане на съответните санкции.

3. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.

На основание чл. 2 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. здравноосигурителната вноска е определена в размер 8 % и не е променена спрямо 2016 г.

4. Закон за здравното осигуряване

На основание чл. 40, ал. 4а от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) от 01.01.2017 г. осигурителният доход за лицата по чл. 40, ал. 3 от закона (осигуряват се за сметка на държавния бюджет) се увеличава с 5 на сто, т.е. върху 60 на сто от 460 лв. -минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (равнява се на 276 лв.).

Що се отнася до лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, следва да се има предвид не по-малко от половината от доходът по чл. 9, ал. 1, т. 2, буква „а“ от ЗБДОО за 2017 г. – 460 лв. (равнява се на не по-малко от 230 лв.).

5. Годишен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица

Със съвместна заповед на Министъра на финансите и управителя на Националния осигурителен институт (съответно № ЗМФ-1275/19.12.2016 г. и № 1016-40-1347/12.12.2016 г.) е утвърден образецът на Справката за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от КСО към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Таблица 1 и Таблица 2 от Справката са значително опростени като е определено, че облагаемият доход на самоосигуряващото се лице, включително за дейности на различни основания в това качество, се отнася само в една колона (колона 5), за разлика от таблиците за предходните години, в които бяха предвидени отделни колони за облагаемия доход от извършвана на различни основания дейност в качеството на самоосигуряващо се лице.

Към настоящото становище е приложена таблица за размера и разпределението за 2017 г. на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителския пенсионен фонд по осигурени лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица за размера и разпределението за 2017 г. на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителския пенсионен фонд по осигурени лица.