Промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност в сила от 21.03.2017 г.

Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС) беше обнародван в Държавен вестник, брой 24 от 21.03.2017 г. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник. Направените промени са свързани с измененията и допълненията в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.01.2017 г., както и с някои редакционни промени, свързани със синхронизиране на националното с европейското законодателство в областта на облагането с данък върху добавената стойност (ДДС).

Направени са редица промени в ППЗДДС във връзка с въведеното пропорционално право на данъчен кредит в ЗДДС в сила от 01.01.2017 г. Пропорционалното право на данъчен кредит е свързано с това, че при придобиването на недвижими имоти, превозни средства или други стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане със стойност при придобиване, производство или внос, равна на или по-голяма от 5000 лв. (дълготрайни активи по смисъла на т. 83 от пар. 1 на ДР на ЗДДС), които ще се използват освен за независимата икономическа дейност и за лични нужди, данъчно задълженото лице има право на данъчен кредит само за частта от начисления данък, съответстваща на използването на актива за независимата икономическа дейност.  Пропорционално право на данъчен кредит може да бъде упражнено и за стоки или услуги, които не са дълготрайни активи и които се използват освен за независимата икономическа дейност и за лични нужди. Упражняването на пропорционално право на данъчен кредит при придобиване на дълготрайни активи въвежда данъчно задълженото лице в режима на годишни корекции, които следва да се извършват, ако има промяна в използването на актива за независимата икономическа дейност.

В новия чл. 61б от ППЗДДС се въвежда под критерий за разпределяне, гарантиращ максимално точно изчисляване на размера на данъка при пропорционално приспадане на данъчен кредит. Регламентира се, че критерий за разпределяне е всеки разумен времеви или количествен критерий или комбинация от двата, който отчита степента на използване за независима икономическа дейност, съобразно спецификата на съответната стока, по отношение на която ще се прилага. Например може да се избере като критерий за разпределение дни или часове на ползване, или площ, ако става въпрос за недвижим имот.

Предвидени са правила за приспадане на данъчен кредит пропорционално на степента на използване на дълготрайни активи, които са налични при първоначална регистрация по ЗДДС или при повторна регистрация и които ще се използват от регистрираното лице едновременно както за независима икономическа дейност, така и за негови лични нужди или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност (чл. 61, ал. 3, т. 1 от ППЗДДС). Пропорционално право на данъчен кредит възниква и за стоки и услуги, които не са дълготрайни активи и които са налични при първоначална регистрация по ЗДДС или при повторна регистрация (чл. 61, ал. 3, т. 2 от ППЗДДС).

Създава се чл. 113в, регламентиращ декларирането и отчитането на упражнено право на данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност. Това ще става, като в дневника за покупките получените документи се  отразяват в колони от 10 до 13 (данъчна основа на получените доставки с право на пълен данъчен кредит, ДДС с право на пълен данъчен кредит, данъчна основа на получените доставки с право на частичен данъчен кредит, ДДС с право на частичен данъчен кредит) включително, където се посочват стойностите, съответстващи на използването на стоката или услугата за независима икономическа дейност и в колона 9 (данъчна основа и данък на получените доставки без право на данъчен кредит или без данък), където се посочват стойностите, съответстващи на използването на стоката или услугата за лични нужди.

Във връзка с въведените промени в ЗДДС относно корекциите на ползван данъчен кредит, чл. 66 от ППДДС „Корекции на ползван данъчен кредит“ е съществено изменен. Регламентирана е информацията, която се посочва в издаваните протоколи за корекция на ползван данъчен кредит в различните хипотези:
– при разваляне на доставката във връзка с новите изисквания на чл. 78, ал. 4 от ЗДДС, които гласят, че регистрираното лице е длъжно да коригира размера на ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане в данъчния период, през който се разваля доставката, независимо дали авансово платената сума му е възстановена, прихваната или уредена по друг възмезден начин и дали доставчикът му е издал кредитно известие. Съгласно чл. 66, ал. 1 от ППЗДДС, корекцията се извършва чрез издаване на протокол с определените реквизити не по-късно от 5 дни от развалянето на доставката. Протоколът се отразява в дневника за покупките със знак „-“ и справка – декларацията за съответния данъчен период. Издаденото от доставчика кредитно известие не се отразява в дневника за покупки. Когато данъкът е изискуем от получателя по доставката, протоколът се отразява и в дневника за продажбите със знак „-“ за съответния данъчен период;
– при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката, когато е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност,  начислява се и се дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит, както и при извършване на последваща доставка на стоката или услугата, за която не е налице право на приспадане на данъчен кредит (например извършване на освободена доставка), се дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит. Съдържанието на протокола за корекция се определя в чл. 66, ал. 3 от ППЗДДС;
– при осъществяване на последваща облагаема доставка на дълготраен актив, за който е приспаднат частично или пропорционално данъчен кредит, данъчно задълженото лице има право да приспадне неползвания при придобиването данъчен кредит. Например, когато е придобита сграда, за която е ползван частичен данъчен кредит, защото са извършвани както облагаеми, така и освободени доставки, но в последствие сградата се продава като облагаема доставка. Съдържанието на протокола за корекция се определя в чл. 66, ал. 4 от ППЗДДС;
– при извършване на годишни корекции на ползван данъчен кредит за всяка от годините, следваща години на упражняване на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на дълготраен актив. Съдържанието на протокола за корекция се определя в чл. 66, ал. 5 от ППЗДДС в случаите на корекция по чл. 79а от ЗДДС (за придобити стоки, вкл. недвижими имоти, които са дълготрайни активи) и в чл. 66, ал. 6 от ППЗДДС в случаите на корекция по чл. 79б от ЗДДС (за получени услуги, които са дълготрайни активи).

В чл. 66, ал. 7 от ППЗДДС се представя формула за изчисляване на размера на данъка с право на данъчен кредит в случаите на извършване на облагаема доставка на дълготраен актив, за който при придобиването или при получаването на услугата не е приспаднат данъчен кредит на основание чл. 70 от ЗДДС, но впоследствие са извършвани годишни корекции съгласно изменението в използването на стоката или услугата. Регистрираните лица имат право по чл. 79, ал. 5 от ЗДДС да приспаднат неползвания при придобиването данъчен кредит в размер, определен по дадените формули:

1. за недвижимите имоти:
ДК = НДДС x 1/20 x БГ, където:
ДК е размерът на неползвания при придобиването или изграждане на имота данъчен кредит, който лицето може да приспадне;
НДДС – начисленият ДДС при придобиване или изграждане на имота;
БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелството, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 20-годишния срок, като 20-годишният срок се брои считано от:
– началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не се ползва повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит, или
– началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС (12 месечния период, през който се упражнява правото на данъчен кредит ), когато при придобиване или изграждане на имота не е упражнено право на данъчен кредит;2. за всички останали стоки и услуги:
ДК = НДДС x 1/5 x БГ, където
ДК е размерът на неползвания при производството, придобиването или вноса на стоката или при получаване на услугата данъчен кредит, който лицето може да приспадне;
НДДС – начисленият ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката или при получаване на услугата;
БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелството, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 5-годишния срок считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, а когато не е упражнено право на данъчен кредит от началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС.

Като пример може да се посочи придобиването на лек автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при придобиването поради ограничението на чл. 70  от ЗДДС. След една година данъчно задълженото започва да отдава под наем автомобила. Поради това, че има промяна в използването на автомобила (извършва облагаеми доставки),  за което е налице право на приспадане на данъчен кредит, следва да се извърши корекция по чл. 79а от ЗДДС в последния данъчен период на календарната година чрез издаване на протокол и отразяване на изменението на ползвания данъчен кредит в посока увеличение в дневника за покупките и справката декларация. След още една година данъчно задълженото лице продава лекия автомобил, което е облагаема доставка (чл. 50, ал. 2 от ЗДДС посочва, че в случаите на извършена корекция не се прилага режимът на освободените доставки, когато не е ползван данъчен кредит при придобиването на основание чл. 70 от ЗДДС). При продажбата данъчно задълженото лице има право да си приспадне неползвания данъчен кредит при придобиването в размер по дадената формула, която отчита времето от продажбата до края на 5 – годишния срок. Когато не е упражнен данъчен кредит, началото на срока започва да се брои от началото на годината, в която изтича 12-месечния срок за упражняване на данъчен кредит.

За целите на изчисляването на корекциите по чл. 79, 79а и 79б от ЗДДС е въведено подробно пояснение в чл. 66, ал. 8 от ППЗДДС в кои случаи коефициентът, определящ размера на частичния данъчен кредит и пропорцията, отразяваща степента на използване на стоката/ услугата за независимата икономическа дейност спрямо общото ѝ използване, са 0 или 1.

Посочено е, че Кх (коефициентът по чл. 73 за годината на настъпване на изменението в използването на стоката/услугата) е 1, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или услугата в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит. В този случай коефициентът по чл. 73 от ЗДДС за съответната година не се взема предвид. Например да приемем, че данъчно задължено лице извършва облагаеми и освободени доставки, и коефициентът по чл. 73 от ЗДДС за дадената година е 0.5. Притежава дълготраен актив, за който не е ползван данъчен кредит при придобиването, понеже се използва само за извършаване на освободени доставки. Впоследствие дълготрайния актив се отдава под наем през цялата дадена година, доставката е облагаема. За целите на изчисляване на корекцията, ако във формулата се приложи коефициента по чл. 73 – 0.5, а не 1, ще се получи два пъти по-малък размер на данъчен кредит, за който ще възникне право на приспадане. Размерът на коефициента да е 1 е свързан с това да може да се упражни данъчен кредит за съответната година в справедлив размер.

Съответно Кх е 0, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или услугата в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит. В този случай коефициентът по чл. 73 от ЗДДС за съответната година не се взема предвид.

Посочено е и кога К0 (коефициентът по чл. 73 за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит) е 1, 0 и кога не може да бъде 0. Ако при придобиване на стоката или получаване на услугата регистрираното лице изцяло е приспаднало данъчен кредит, тъй като е възнамерявало да я използва в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, К0 = 1, като коефициентът по чл. 73 от ЗДДС не се взема предвид. Коефициентът по чл. 73 от ЗДДС не се взема предвид и  в случаите, когато при придобиването на стоката/ услугата не е ползван данъчен кредит на основание чл. 70, като в тези случаи К0  = 0. Коефициентът по чл. 73 от ЗДДС за годината, през която е придобита стоката или услугата, се взема предвид само в случаите, когато регистрираното лице е приспаднало частичен данъчен кредит, тъй като е възнамерявало да я използва в рамките на независимата си икономическа дейност както за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки, за които лицето няма такова право.

Т.е въпреки че, във формулите в чл. 79, 79а и 79б от ЗДДС, по които се изчислява размера на корекцията на данъчен кредит, се съдържат коефициенти, които е посочено, че са съответните коефициенти по чл. 73 за годината на упражняване на данъчен кредит или за годината на промяна в използването на стоката/ услугата, следва да се прилагат регламентациите в чл. 66, ал. 8 от ППЗДДС, тъй като определят различни стойности на коефициентите от тези в закона.

Във връзка с извършването на корекции на ползван данъчен кредит следва да се има предвид, че такива не се извършват, ако:
1. за недвижимите имоти са изминали 20 години, считано от:
а) началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не се ползва повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит, или
б) началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1, когато при придобиване или изграждане на имота не е упражнено право на данъчен кредит.
2. за различни от недвижими имоти стоки или услуги са изминали 5 години, считано от:
а) началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит, или
б) началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1, когато не е упражнено право на данъчен кредит.

Друга група промени в ППЗДДС са свързани със случаите на внасяне на стоки от съдружник за общо ползване в неперсонифицирано дружество. В случаите, когато внесените стоки се унищожават чрез употреба, неперсонифицираното дружество е правоприемник на всички права и задължения по ЗДДС във връзка с тях, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит (чл. 60, ал.11 от ППЗДДС). Общата разпоредба на чл. 10а, ал. 2 от ЗДДС гласи, че за неперсонифицираното дружество не възникват права и задължения по ЗДДС, а те си остават при съдружника, направил вноската. В чл. 64, ал. 5 от ППЗДДС се регламентира, че при необходимост от корекция на ползван данъчен кредит, съдружникът ще прилага коефициент за съответната календарна година на база на оборота на неперсонифицираното дружество.

За да се намали административната тежест, отпада задължението за попълване на справка за извършено приспадане, когато данъчно задълженото лице е посочил данък за възстановяване в справката – декларация след приключила процедура по приспадане. Досегашната справка се прилага включително за данъчен период месец март.

Направени са допълнения на чл. 20, ал. 3 и 4 от ППЗДДС във връзка с направени подобрения по стока, за които е ползван пропорционален данъчен кредит, но не е ползван данъчен кредит при придобиването на стоката. Налице е безвъзмездна доставка, приравнена на възмездна съгласно чл. 6, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗДДС и когато при придобиването на стоката не е приспаднат данъчен кредит, но за направени по нея подобрения е приспаднат данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност. В тези случаи при определяне на данъчната основа ще се взима предвид само данъчната основа на направеното подобрение.

Направени са и промени в чл. 87а от ППЗДДС „Доставки на обща туристическа услуга“. Изрично е записано в чл. 87а, ал. 1, че специалният режим на облагане на туристическите услуги се прилага и когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги, получени от други данъчно задължени лица, на друг туроператор във връзка с пътуването на пътуващо лице, от които пътуващото лице се възползва пряко. Съгласно чл. 87а, ал. 2 от ППДДС за  стоките или услугите, които не са закупени от други данъчно задължени лица, но от които пътуващите лица се възползват пряко, се прилага общия режим на закона.

Изменя се чл. 12, ал. 2 от ППЗДДС, който гласи че при доставка на услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение, при която изпълнението на отделните етапи се приема от получателя по доставката, за дата на изпълнението на съответния етап се смята датата на приемане на етапа, като тази дата се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от доставчика и получателя. Същата разпоредба се прилага и за доставка на стоки, за която е уговорено поетапно изпълнение, като завършването на всеки етап се смята за отделна доствка и данъчното събитие възниква на датата на изпълнението на съответния  етап (нова ал. 11 на чл. 12 от ППЗДДС).

Направени са редица промени относно необходимите документи, с които трябва да разполага доставчик по отношение на облагаеми с нулева ставка на данъка доставки, свързани с международен транспорт, осъществяван от плавателни съдове. Регламентиран е ред за отчитане и деклариране на безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки (нов чл. 113б от ППЗДДС). Приети са и други промени от технически характер в ППЗДДС.

В Преходните и заключителни разпоредби са създадени преходни параграфи, които регламентират какво се прилага за заварените случаи. Така § 67 гласи, че за стоки и услуги, налични към 1 януари 2017 г., които не са дълготрайни активи по смисъла на ЗДДС, т.е. дълготрайни активи под 5000 лв. и за които регистрираното лице не е приложило старите разпоредби за корекции на ползван данъчен кредит на чл. 79, ал. 6 и 7 от ЗДДС в сила до 31 декември 2016 г., при унищожаване, липси и брак на стоката или при доставка на стоката или услугата лицето извършва корекция по чл. 79, ал. 1 и 2 от ЗДДС. Новите формули за корекции на ползван данъчен кредит, съдържащи се в чл. 79, ал. 3 от ЗДДС се прилагат само за дълготрайни активи по смисъла на новото определение в закона. Тези формули не могат да се прилагат за дълготрайни активи под 5000 лв., което означава, че при възникване на основание за корекция (липса, брак, унищожаване или извършване на освободена доставка) ще трябва да се връща целият данъчен кредит, освен ако не са налице основания за освобождаване от корекция на основание чл. 80 от ЗДДС (непреодолима сила, аварии и др., изтичане на 5 години).

Още по темата: Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС