Промени в Декларация образец № 1 и Декларация образец № 6 през 2017г.-обновена

В Държавен вестник Брой: 5, от дата 17.1.2017 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и мотиви за предложените промени.

На страницата на НАП/Раздел Програмни продукти е публикувано описание на  Структура и формат на файловете за подаване на данни в електронен вид за Декларация обр.1 „Данни за осигуреното лице“, отнасящи се за данни с период след 01.01.2017г., утвърдена със Заповед № ЗЦУ 36/ 06.01.2017г. на Изпълнителния директор на НАП. Файлът, с който ще се подава Декларация образец 1, ще  носи наименованието EMPL2017.TXT.

Кои са по-важните промени, които предстоят при подаването на Декларация образец № 1 и Декларация образец № 6 през 2017г.:

1. Коригиране на Декларация образец № 1 в хода на проверка или ревизия

Декларация образец № 1 ще се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена, или не е следвало да бъде подадена;

2. Нова декларация образец № 6 от самоосигуряващото се лице, когато направи промени при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства в годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Създава се възможност  при подадена нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, с която са направени промени в годишната данъчна декларация, в резултат на което се увеличава размера на дължимите осигурителни вноски, самоосигуряващото се лице  да подава еднократно декларация образец № 6 в срок до 30 септември на годината, следваща годината за която се отнасят вноските

 

3. Отпадат полетата за социални разходи

С предложения проект на наредба се предвижда в декларация обр. № 1 да отпаднат полетата на т. 19 – Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски и т. 20 – Размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ върху сумата в т. 19.  Промяната е свързана с обстоятелството, че от 2017г.  върху  социалните разходи  се дължат осигурителни вноски за всички фондове на ДОО.

чл. 6 (12) КСО(в сила от 01.01.2017 г.) Върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 в пари или в натура, се внасят осигурителни вноски, определени съответно по реда на ал. 3 и 5.

 

4. Промяна в попълването на поле 16. Дни в осигуряване – общо.

Отпада попълването на  Позиция 1:

Досега поле 16 имаше 5 позиции, като в Позиция 1 се попълваше:

0 – ако лицето е осигурявано всички работни дни през месеца

1- ако лицето не е осигурявано всички работни дни през месеца

Сега позициите остават 4

 

5.  Нов код за прекратяване на осигуряването

Ще се въвежда код за прекратяване на осигуряването в декларация обр. № 1 по отношение на осигурените за безработица лица. Въвежда се ново поле 15.1 Код за прекратяване на осигуряването – попълват се следните кодове:

– 1 – когато осигуряването е прекратено на основание, извън посочените в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

– 2 – когато осигуряването е прекратено по желание или със съгласие, или поради виновното поведение на осигуреното лице на някое от основанията, посочени в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване: чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони;

Забележка:

Точка 15.1 не се попълва, когато в т. 12 “Вид осигурен” е попълнен някой от следните кодове: 09, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 72, 86, 87, 90, 91, 94, 96, 97.

 

 

Защо се въвежда:

НОИ ще  реализира нова електронна услуга –  „Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО по електронен път”.  С въвеждането на тази електронна услуга от 1 юли 2017 г. се цели намаляване на административната тежест за лицата при настъпване на риск “Безработица”. С подаването на електронно заявление, за лицата ще отпадне необходимостта да посещават териториални поделения на НОИ, където да представят акт за прекратяване на правоотношението. От нормативното основание за прекратяване на правоотношението, посочено в акта, зависи както размерът, така и периодът на паричното обезщетение за безработица. С направеното предложение за въвеждане на код за прекратяване на осигуряването в декларация обр. № 1 се създава възможност за получаване на тази информация от осигурителя за всички лица подлежащи на осигуряване за този риск, и които биха се възползвали от правото си на обезщетение.

6. Отпада вид осигурен 07

Предвид промяната в условията за придобиване право на пенсия, съответно размера на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване за следователите по Закона за съдебната власт, същите се добавят в код за вид осигурено лице 24 на декларация обр. № 1 и код 07 се заличава.

 

7. Нов вид осигурен 98 – за лицата, на които са изплатени гарантирани вземания

Във връзка с отмяна на разпоредбата на чл. 24 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, НОИ няма да подава данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, дни в осигуряване за лицата, на които са изплатени обезщетения от фонд “ГВРС“. В тази връзка се предлагат изменения в наредбата, които са свързани с подаване на данни от НОИ само за облагаемия доход на тези лица от 1 януари 2017 г