Нови регулации, изтичащи срокове и информация от Държавен вестник

Отсрочка за вътрешните правила по ЗМИП Ð ÐµÐ·ÑƒÐ»Ñ‚Ð°Ñ‚ с изображение за змип

Промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
С тях се удължава срокът за изготвяне и приемане на вътрешни правила по Закона за
мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и се прецизира изискването за вписване на
обстоятелствата относно действителните собственици в Агенцията по вписванията.
Отпада изискването за изпращането на вътрешни правила по ЗМИП към ДАНС в срок
до 12.05.2019 г.

Правилата следва да бъдат изготвени и приети в срок до 6 месеца от
публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет сайта на
ДАНС.

Действителен собственик

Отново с ПЗР на закона за оръжията и боеприпасите се променя чл. 63 ал. 5. Според новия текст отпада вписването като действителен собственик на юридически лица, регистрирани в България, ако това са лицата, които упражняват контрол и те са вписани като съдружницзи в регистъра.  Досега се изискваше да се обявяват юридически лица, които притежават повече от 25%.

Според новия текст “Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им”. По-нататък се уточнява за юридическите лица: “Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:
1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или
2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.“

Срокът за деклариране на действителен собственик – например, за лица, чиитосъдружници или акционери не са вписани в регистрите, изтича на 31 май.

Обърнете внимание на неяснотата в точка 1 и по-специално на думата „вписани”. Това
създава несигурност относно това дали в случаите, когато действителните собственици
(например, на АД) все още не са вписани, включително поради късно обработване на
заявлението, то дъщерното дружество трябва отделно да подаде декларация до 31 май.

Промени, свързани с пощенските услуги Резултат с изображение за български пощи

НАП изненадващо поиска от частните куриерски компании, които предлагат и т.нар. универсална пощенска услуга да начисляват ДДС за писма и колетни пратки, които досега се смятаха за освободена услуга. Според НАП трябва да се разграничи универсалната пощенска услуга, предлагана от „Български пощи” като пакетна услуга,от индивидуално договорени услуги на частни оператори. Тълкуването ще доведе до поскъпване на универсалната пощенска услуга, която се предлага от частни компании. Парламентът междувременно прие на първо четене промени в закона за пощенските услуги. Както е записано в мотивите му той разграничава универсалната пощенска
услуга от услугите, които тя включва. Така е добавена трета категория услуга – освен „универсална пощенска услуга“ и „неуниверсални пощенски услуги“ и „услуги, попадащи в обхвата на универсалната пощенска услуга”. Промените също така целят предоставяне от страна на операторите на необходимата информация за доказване на нетните разходи от извършване на универсални пощенски услуги, които са в основата
на определяне на размера на компенсацията. С проекта също така се въвеждат изисквания на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета относно услугите за трансгранична доставка на
колетни пратки на национално ниво. Пощенските оператори ще имат право да разполагат и с идентификационните данни на получателите на суми чрез ППП, наложен платеж и малки пратки. Тези лични данни се съхраняват в срока по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Срокът за предложения за второто четене по този законопроект бе удължен до 5 юни.

Изтичащи срокове Резултат с изображение за важно

Припомняме, че срокът по Наредба Н-18 за търговците, които използват СУПТО изтича в края на септември 2019 г. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използваните от тях софтуери в търговските обекти в срок до 30 ноември 2019 г. Търговците, които използват собствени или наети електронни магазини или публично достъпни онлайн платформи за продажби, са длъжни да подадат информация за това пред Националната агенция за приходите до 29 юни 2019.  Срокът за обявяване на ел. магазини беше удължен с последните промени в законодателството. Лица, които приемат само плащания по банков път, НЕ трябва да се декларират.

Най-важното от Държавен вестник
бр. 35 от 30.04.2019 г.
Допълнение на Кодекса за социално осигуряване. До 1 януари 2023 г. едновременно с
подаването на заявление за отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална
дата след 31 декември 2018 г., лицето има право да избере размерът на пенсията му да
бъде определен с индивидуален коефициент, а не по новия ред.
бр. 36 от 03. 05. 2019 г.
Решение №5 на Конституционния съд (виж горе)
Изменения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица,
българските граждани на работа в чужбина и морските лица (предимно редакционни), в
сила от 01.01.2019 г.
Пояснение: Във връзка със запитване уточняваме, че те се отнасят главно до лицата,
които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица –търговец по смисъла на Търговския закон, които не са
регистрирани като едноличен търговец. С промени в КСО в сила от 1 януари те са
приравнени на самоосигуряващите се лица.
бр. 38 от 10.05.2019 г.:
Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси. Законът е реакция на
отмяната на определиха по-високите данъчни размери за данъка върху недвижимит
имоти за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно
образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на
техните граници, когато за съответната година имотите (Решение № 4 от 9 април 2019
г. на Конституционния съд)
Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), в сила от 10.05.2019 г.
Отнася се до срока за разглеждане от длъжностните лица по вписванията на
заявленията за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона счетоводството и
заявленията за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици по
чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл. 6, ал. 3 от Закона
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици.
бр. 39 от 14 май 2019 г.
Промяна на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за
безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.
бр. 40 от 17 май 2019 г.
Изменения на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното
обществено осигуряване. Част от разпоредбите влизат в сила от 01.01.2019 г.

Резултат с изображение за държавен вестник