Какво е финансов одит?…. и какви са ползите от него

Думата одит произлиза от латинското audio – слушам. В този смисъл са и първите споменавания за одит още през ХII век като „изслушване на отчети“. Летописите от това време съдържат описание за одита още като процес на детайлна проверка на документите за заплатата на управляващите крупни поземлени владения. Световната практика в днешно време най-общо определя одита като:

– системен процес, чрез който се получава информация за определени показатели и се анализира тяхното съответствие с определени критерии, както и представянето на резултатите от тази съпоставка на заинтересуваните потребители.

– независимо разглеждане и проверка от специално назначени одитори на финансовите отчети на предприятието и изразяване на мнение за тях, като се спазват правилата, установени от закона.

Видове одит. В практиката съществуват изключително много критерии, според които бихме могли да класифицираме различните видове одит. Ще посочим някой от основните:
– според времето на изпълнение – предварителен, одит на изпълнението и последващ одит
– според осъществяващият го – вътрешен и външен
– според одитирания обект – финансов одит, одит на система или процес, одит на проект.

Да разгледаме по-детайлно какво представлява финансовият одит

Финансовият одит е съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с действащото законодателство и приложимите счетоводни стандарти от одитираното предприятие.

Кои лица подлежат на финансов одит? 

Изискванията за лицата, които подлежат на независим финансов одит, са дефинирани в Закона за счетоводството и те са:
– акционерни дружества и командитни дружества с акции
– предприятие емитент (съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа)
– кредитни институции, застрахователни, инвестиционни предприятия
– дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове
– предприятия, задължени по закон
– юридически лица с нестопанска цел, извършващи общественополезна дейност и вписани в Централния регистър към Министерството на правосъдието, които за текущата година превишават 1 от критериите (балансова стойност на активите към 31.12 – 1 млн. лв.; приходи от стопанска и нестопанска дейност за текущата година – 2 млн. лв., и получени финансирания и неусвоени от предходни периоди към 31.12 – 1 млн. лв.)

– всички дружества освен горепосочените, които не прилагат облекчена форма на финансова отчетност (трябва поне за една от двете години – текуща или предходна да не се превишават два от следните критерии – балансова стойност на активите към 31.12 – 1.5 млн. лв.; нетни приходи от продажби – 2.5 млн. лв., и средна численост на персонала – 50 души
– консолидираните отчети и индивидуалните, които се включват в тях.

Кой извършва одит?

В България независим финансов одит се извършва от регистрирани одитори като физически лица чрез техни предприятия или чрез специализирани одиторски предприятия. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители създава и поддържа регистър на регистрираните одитори, както и контролира тяхната работа. Институтът и регистрираните одитори подлежат на независим публичен надзор.

Цел на финансовия одит

Основната цел на одита е одиторът да изрази мнение дали финансовите отчети на дружеството са представени вярно и честно във всички съществени аспекти. Одитът е насочен към съществените аспекти на отчетите, а не към всичките им детайли. Много важно е да се знае, че одитът не е проверка на всички документи, операции и записи, а само на част от тях.

Как протича финансовият одит?

Планиране и проучване преди приемане на ангажимента – всичко това е най-добре да се случи преди края на отчетната година. През този период клиентът се свърза с одитора, взаимно се проучват и договарят условията по одиторския ангажимент. Одиторът има задължение да установи връзка с предходния одитор, ако клиентът има такъв.

След като всичко е договорено, се преминава към извършването на независим финансов одит, а то не би могло да започне без следните два документа:

– писмен договор между одитираното предприятие и одитора, в който се уговарят възнаграждение, срокове за изпълнение, както и отговорен одитор за извършвания одит

– писмо за поемане на ангажимент – уговарят се отново приложимите стандарти, по които ще се изготвят и одитират финансовите отчети, права, задължения и отговорности на страните.

След като се приеме вече ангажиментът, се преминава към същинския процес по потвърждаване вярното и честно отразяване на финансовото състояние в съответствие с приложимите счетоводни стандарти и действащото законодателство. За тази цел е необходимо да се съберат факти и доказателства за съществуването и възникването на дадени активи и пасиви, оценката им и представянето им във финансовия отчет.

– Планиране – то е свързано с изготвянето на стратегия за събиране на факти и доказателства за намаляване на одиторския риск. През този етап се дефинират всички бизнес цикли в предприятието, определят се рисковете за всеки от тях и се планират съответните одиторски процедури по вид, обхват и времетраене; (присъщ риск– вероятността от грешки, нарушения и измами, отнасящи се към конкретната среда, отрасъл, дружество; контролен риск – това е възможността контролната система да не разкрие грешките).

– Извършване на одиторските процедури за потвърждаване на всички твърдения във финансовите отчети – включват проверки на документи, определени факти и доказателства, проследяване на процесите в дружеството, интервюта с участниците в бизнес процесите, проверка на вътрешната система за контрол и анализи на всичко това. Някои от най-съществените одиторски процедури са потвърждения на наличността на активи, задължения и капитал, валидност на сделките, установяване на собственост и принадлежност, установяване на използвани методи за оценка, приключване на приходи и разходи, представяне и оповестяване на различни факти във финансовия отчет.

Аналитичните процедури 

включват проверка на салда и проверка на обороти (счетоводни записвания) и имат за цел да потвърдят верността на всички съществуващи и отразени по сметките салда, както и вярното и точно осчетоводяване на счетоводните документи през периода.

При извършване на всички планирани одиторски процедури се събират факти, доказателства и работни записки, които трябва да са достатъчно съществени и с достатъчен обхват и количество, за да могат адекватно да подкрепят изразеното одиторско мнение.

След като се изследват всички събрани факти и доказателства, те се анализират и при необходимост и наличие на допълнителни рискове се преминава към повторни по-задълбочени одиторски процедури.

– След приключване на всички одиторски процедури и анализ на събраните одиторски доказателства, ако е необходимо може да се направят някой препоръки за корекции и допълнителни оповестявания във финансовия отчет.

Когато одитният процес е започнал текущо през отчетната година, препоръките и корекциите се правят своевременно и са значително по-малко. След като всичко е съгласувано, се преминава към изготвяне на одиторския доклад. В зависимост от установените проблеми и степента на сигурност да потвърди верността на финансовия отчет във всички негови аспекти одиторът може да издаде няколко вида одиторски доклад. Именно видът на одиторското мнение е оценката на отчета.

Видове одиторски доклади

– неквалифициран доклад – верен финансов отчет във всички аспекти
– модифициран неквалифициран доклад – финансовият отчет е верен във всички аспекти, но се обръща внимание на определени въпроси
– доклад с резерви (квилифицирано мнение) – установени са проблеми, които не позволяват на одитора да потвърди достоверността на финансовия отчет във всички аспекти
– доклад с отказ от мнение – одиторът не е получил необходимата информация и не е успял да събере необходимите одиторски доказателства, за да може да изрази мнение
– доклад с отказ за заверка (отрицателно мнение) – финансовият отчет съдържа невярна информация.

Какви са ползите от финансовия одит?

– подкрепа на счетоводителите – най-добър ефект в този смисъл има, когато работата по финансовия одит започне, преди да е приключила финансовата година, за да има време да бъдат направени, ако се налага, някакви корекции в отразяването на дадени сделки или събития

– сигурност за мениджмънта – независими висококвалифицирани специалисти – одиторите, проверяват всички процеси и тяхното коректно отразяване във финансовите отчети. Потвърждават честната и вярна работа на счетоводния отдел и на съставителя на отчета. Така мениджърите са сигурни, че отчетите са достоверно отражение на финансовото състояние

– защита на собствениците – собствениците на капитала на едно дружество получават потвърждение от независима страна за достоверността на финансовия отчет, информация за евентуални допуснати грешки, злоупотреби или измами от лица, заети в дейността на дружеството, както и мениджмънта му

– достатъчна и достоверна информация за всички други заинтересовани лица от дейността на предприятието – това са останалите потребители на финансовите отчети на дружеството – финансови институции, инвеститори, контрагенти, възложители по дадени конкурси.

Одита е основна част от счетоводството.Той проверява достоверността на изготвените отчети от счетоводителите. Не трябва да се стига до Глоби за нарушения и наказания след проведения одит. Работете и се доверете на счетоводителя до вас.Ние сме екип с нашите клиенти и предлагаме страхотни и конкурентни цени.Ако искате да се справяме заедно с проверки и одити,свържете се с нас!

Счетоводна къща G&M ACCOUNT       
0883 310 124