Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

По Нова телевизия, Социалният министър Бисер Петков каза, че темата за отпадането на добавката за клас прослужено време никога не е била приоритет за правителството.

Въпросът  дали трябва да се премахне допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите  е поставян неведнъж  от работодателите и от синдикатите, но на този етап няма съгласие.

Според работодателите, класът за прослужено  време е анахронизъм и трябва да отпадне. Според тях по-добре заплатата да се определя от личните качества на служителя, без оглед на стажа.

Според синдикатите премахването на допълнителния процент ще ощети стотици хиляди работещи.

Как беше преди 01.07.2007 г.?

Дотогава действаше Наредба за допълнителните и други парични възнаграждения /НДДТВ/. „Класът“ се дефинираше в чл. 3 ал.2  като допълнително месечно възнаграждение за продължителна работа

То се изчисляваше в процент върху основното трудово възнаграждение, определено с индивидуалния трудов договор. Минималният размер беше и тогава 0,6 на сто за всяка година трудов стаж и правото за получаване на това възнаграждение възникваше при трудов стаж, не по-малък от три години.

След 01.07.2007 г.

влезе в сила Наредбата за структурата  и организацията на работната заплата /НСОРЗ/

 

Според чл. 12, ал.1

За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.

В сравнение с отмененото възнаграждение по НДДТВ, описанието на това допълнително възнаграждение, бе доразвито чрез въвеждането на “професионален опит”- Т.е не  само наличието на трудов стаж (определен по реда Кодекса на труда), но и придобития опит в резултат на продължителното упражняване на професията.

Кои са другите по-важни особености:

1.ДТВ за стаж е вид допълнително месечно възнаграждение с постоянен  характер, което се изчислява отделно от  основната заплата

За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.

За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности.

В случаите по чл. 123 и 123а от КТ (при промяна на работодателя при сливане на предприятия, вливане на едно предприятие в друго и т.н.) при определянето на допълнителното възнаграждение за стаж и опит се зачита и времето, през което работникът или служителят е работил в предприятието преди промяната на работодателя.

 

2. ДТВ за стаж се начислява за придобит трудов стаж по една и съща или сходна професия

При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита  трудовия стаж на работника или служителя, придобит на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Документи, служещи са доказване, са трудовата книжка, професионална характеристика, длъжностна характеристика, карти за оценка на работното място.

3. Минимален размер на ДТВ за стаж е 0.6 за всяка година продобит професионален стаж

Минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя от Министерския съвет след провеждане на консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално ниво.

С ПМС № 147 на МС от 29.06.2007 г.  за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, минимален размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е определен на 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

С колективен трудов договор на браншово равнище се определя минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за съответния бранш, а конкретният размер се определя в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата в предприятието и в индивидуалния трудов договор– ал. 7 на чл. 12 от наредбата.

 

4. ДТВ за стаж следва да се изплаща в рамките на съответната месечна продължителност на работното време

Съгласно чл. 12 (8) Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време – по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време.

 

Пример 1 : Лице работи на основен трудов договор 4 часа, където се начислява  ДТВ за трудов стаж и прослужено време.  На втори трудов договор работи пак на 4 часа и има право на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит както по основното, така и по допълнително трудово възнаграждение.

Пример 2Ако едно лице е на основен трудов договор 8 часа и втори трудов договор 2 часа при друг работодател – не се начислява  ДТВ за стаж и професионален опит по втория трудов договор тъй като основният трудов договор е за 8 часа (пълно работно време)

Пример 3Ако едно лице е на основен трудов договор  4 часа и втори трудов договор – 8  часа при друг работодател – ДТВ за стаж и професионален опит по втория трудов договор следва да се начисли върху възнаграждението за 4 часа, т.е до допълването до   8 часа месечната продължителност на работното време.

 

5. Правото на ДТВ за стаж възникава след 1 година придобит трудов стаж и професионален опит

Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година.

Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален опит.

 

6. Право на ДТВ за стаж по втори трудов договор, ако по първия трудов договор  е в неплатен отпуск

Съгласно писмо изх. № 94-ДД-494 от 26.02.2007 г. на МТСП в случай, че по време на неплатения отпуск работникът или служителят работи по втори трудов договор, трудовият стаж ще му бъде зачетен при втория работодател. Това означава, че ДТВ за стаж следва да се начисли при втория работодател.

Този трудов стаж не се отразява в трудовата книжка на лицето, защото при сключване на допълнителен трудов договор в нея е вписано възникването на основното трудово правоотношение и тя не е приключена.10 В чл. 160, ал. 2 от КТ е предвидено, че неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни – само ако това е предвидено в този кодекс или в друг нормативен акт.

 

От системата Въпроси и отговори на МТСП

Признава ли се времето, през което лицето е било регистрирано в Бюрото по труда  за начисляване процент за трудов стаж и проф. опит ?

Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 1 НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. С оглед на горното, трудовият стаж, зачетен съгласно и чл. 354, т. 7 КТ (времето, през което работникът или служителят е останал без работа и е получавал обезщетения за безработица) не следва да се взема предвид при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, тъй като признатия на тези основания трудов стаж не е придобит в друго предприятие, а е зачетен за такъв като време, през което не е съществувало трудово правоотношение.

 

Как се удостоверява пред нов работодател стаж когато лице е работило с договор за управление и контрол? Следва ли върху този стаж да се изплаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален и опит ?

В чл. 12, ал. 4, т. 2 от НСОРЗ е предвидено, че при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договори са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство. Осигурителният стаж на лицата се доказва с осигурителна книжка, от която е видно дали са били задължително осигурени за всички осигурени социални рискове или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, както и дали са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор